Pályázatok

A Parádi Közös Önkormányzati Hivatal Bodonyi Kirendeltségének energetikai korszerűsítése

Letölthető dokumentumok:

Biztos Kezdet Gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása - „Jó kis hely Bodonyban”

A 2018-ban indult projekt célja, hogy a településen élő 0-25 éves korosztály és családjaik részére biztosítsa azokat a programokat, melyek segítenek a fiataloknak a munkaerő piacon való elhelyezkedésben, a családi szerepre való felkészülésben, a gyerekek fejlesztésében, közösségi életük fejlesztésében, a szabadidő hasznos eltöltésében. Cél továbbá a szükségleteknek megfelelően a hiányos szolgáltatások biztosítása, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférés, eljutás biztosítása. Az átfogó és specifikus célok elérését olyan eszközök szolgálják, mint - a Biztos Kezdet Gyerekház létesítéséhez kapcsolódóan az óvodáskor alatti gyermekek és szüleik számára különféle programok és fejlesztések biztosítása; - a szocio-kulturális hátrányok kompenzálása, a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása, a helyi közösség mozgósítása; - "Jó kis hely" létesítéséhez kapcsolódóan a 0-25 év alatti gyermekek és fiatalok számára korcsoportos szükségletekre épülően különféle preventív célú programok, foglalkozások biztosítása, a szülők bevonása, a helyi közösség fejlesztése. A felhívás keretében megvalósuló fejlesztéseket folyamatosan nyomon követi és segíti az EFOP 1.4.1-15. Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása c. kiemelt konstrukció.

Tervezett programok:
Szülői fórum, Partneri együttműködés találkozója, Tanácsadó órák, Várandósok klubja, Baba-mama klub, Mozgásos játékok gyermekeknek, Játék-tár használata, Óvodások klubja,Játékos foglalkozások, Színházlátogatás, Táncfoglalkozások, Infokommunikációs klub, Ökotábor, Egészségnevelési délután, Munkaerő piaci tréning, Találkozók a klubban, Szakszolgálatokhoz való hozzáférés.

A program zárása: 2022.02.28.
Vissza nem térítendő támogatás összege: 43,61 millió Ft

Letölthető dokumentumok:

Gyermekesély Programok Infrastrukturális háttere. - „Jó kis helyet adunk Bodonyban”

A 2018-ban indult projekt célja, hogy a EFOP-1.4.3-16-2017-00029 számú „Jó kis hely Bodonyban” című pályázat számára - mely ideiglenesen a volt iskolaépületben kezdte meg működését - végleges helyszínt biztosítson. A pályázat keretében teljesen felújításra kerül a Hunyadi út 1. szám alatti volt szolgálati lakás.
Teljes nyílászárócsere és gépészeti felújítás történik, az épület külső hőszigetelésével együtt. A pályázat keretében bútorzat és kül- és beltéri játékok beszerzése is megvalósul.

Vissza nem térítendő támogatás összege: 20 millió Ft

Letölthető dokumentumok:

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért - „Eredményesség és hatékonyság sokszínű tevékenységekkel Bodonyban és a környező településeken”

A Bodony Község Önkormányzata által működtetett Közösségi tér és Könyvtár tevékenysége során a helyi és a környező települések közoktatási intézményei számára szolgáltatás bővítést tesz lehetővé a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázattal. Az óvoda és az iskolákban tanuló gyerekek fejlődését, tanulmányi előmenetelét a szabadidős tevékenységek, különböző fejlesztések segítségével kívánja támogatni.

Bodony hátrányos helyzetű település, fejlesztendő járásban található. A székhely, s a környező települések oktatási intézményeiben magas a hátrányos helyzetű gyermek és tanulói létszámarány. Az együttműködő intézmények igényfelmérése alapján olyan szolgáltatások biztosítását tűzi ki célul, mellyel képes módszertanilag jól felépített tevékenységeket szolgáltatni. Ezek hozzájárulnak a gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, a nem formális nevelés és oktatás támogatásához.

A környező települések Mátraderecske, Sirok, Tarnalelesz, Recsk, Pétervására, Parád (Bodony) tanulói és óvodásai számára a pályázat keretében az alábbi tevékenységeket, programokat kínáltuk:
Az óvodák, iskolák nevelő-oktató munkájában elvárásként jelenik meg, hogy a kompetenciafejlesztés, a tehetséggondozás és a felzárkóztatás, a nevelés valamennyi színterén – tanórákon és tanórákon kívül – épüljön be a napi pedagógiai folyamatokba. Ezek megvalósítása az újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazásával lehet eredményes. A szakkörök, mint tanórán kívüli tevékenységek, hatékony segítséget nyújtanak a tanórákon megszerzett ismeretek gazdagításához, elmélyítéséhez. A havi szakkörök, foglalkozássorozatok keretében olyan területeket érint a projekt, melyek hozzájárulnak a gyerekek látókörének kiszélesítéséhez, az egyéni érdeklődés felkeltéséhez és elmélyítéséhez, a tehetséggondozás és felzárkóztatás feladatainak teljessé tételéhez a nevelési, oktatási intézmények eszköztárán belül. A témakörök, mint a bennünket körülvevő környezet, a digitális világ megismerése hozzájárul a helyes környezettudatos szemlélet elsajátításához; a közösségi létben rejlő lehetőségek az empatikus készségek kialakításához, a kooperációs hajlandóság növeléséhez. A témanapok keretében megszervezett programok a játékosság középpontba állításával segítik az egészségtudatosság erősítését, illetve a kultúra különböző területeivel való ismerkedést.
A különböző ügyességi versenyek, vetélkedők támogatják az egészséges versenyszellem kialakulását, a problémamegoldó és konfliktuskezelő készségek fejlesztését, fejlődését. A programmal összekötött települési értékek bemutatása erősíti az egymás megismerésén keresztül kialakuló barátságokat, egymás elfogadását. A tánc szakkör foglalkozásain cél a gyermekek szereplési vágyának kielégítése, az esztétikai és mozgáskultúra fejlesztése, társas kapcsolatok kialakítása. A program segíti a különböző képességek (pl. mozgáskoordináció, térérzékelés, mozgásemlékezet, improvizáció stb./ sokoldalú kibontakozását és fejlődését, és ezzel hozzájárul az esetleges hátrányok enyhítéséhez, illetve a tehetségek felismeréséhez. A filmklub lehetőséget teremt ismert emberekkel való találkozásra, beszélgetésre mely inspiráló lehet a tanulók számára. A könyvekből való információszerzés, az olvasás megszerettetése a könyvtári órák egyik fontos célkitűzése. A tehetséggondozó illetve a fejlesztő kiscsoportos foglalkozások az egyéni segítségnyújtás lehetőségét teremtik meg. Mindezek a foglalkozások segítik a gyermeki személyiség megfelelő fejlesztését.

Vissza nem térítendő támogatás összege: 24,97 millió Ft

Letölthető dokumentumok:

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)

Projekt adatok

Pályázó neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)
Szerződés száma: KEHOP-2.2.2-15-2015-00031
Támogatás összege (Ft): 4 069 844 250 Ft
A támogatás intenzitása (%): 94.469022 %
Összköltség (Ft): 4 308 125 738 Ft
Biztosítéknyújtásra köteles: Nem
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.01.13.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.06.02.
Záró elszámolás benyújtásának határideje: 2022.07.02.

Letölthető dokumentumok:

Bodony Község belterületi útfelújítása

Előzmények
A pályázat benyújtása 2009. szeptember 30.napján megtörtént. A támogató döntést a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. január 11. napján hozta meg. A támogatási szerződés aláírására 2010. május 14. napján került sor.

Előzmények
A Bodony, Kossuth utca – Petőfi utca érintett szakaszai belterületi kiszolgáló és gyűjtőutak.
A tervezési szakaszok hossza 1384.55 fm az alábbi szakaszolással:

Kossuth utca: 322.58 m.
Petőfi utca: 1061.97 m.

Az érintett útszakaszok 20 cm vtg. aszfalt makadámburkolattal rendelkeznek, a korábbi felületi zárás eltűnt, felületei mozaikosan repedezettek, a burkolaton teherbírási elégtelenség mutatkozik, a lecsökkent teherbírású helyeken süllyedések, kátyúk keletkeztek.

A burkolat-felújítás, megerősítés a meglévő burkolatot érinti. Többlet forgalmi sáv kialakítással járó szélesítésre nem kerül sor, többlet forgalmi sáv kialakítással járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra nem kerül sor. A vonalvezetést a meglévő utak nyomvonala határozza meg. A padka szélessége 0.50 m marad, nemesített padka szerkezettel.

A fejlesztés önkormányzati tulajdonú és kezelésű területeket (527/1, 630 hrsz.) érint. A felújításra, megerősítésre kerülő utak egynyomúak (5.00 m – Kossuth utca-, 5.00 m – Petőfi utca - forgalmi sáv szélességekkel és 0.50 m stabilizált padkával) kétirányú forgalmat bonyolítanak le.

Költségek
Pályázat szerinti bruttó összköltség (járulékos költségekkel): 110.375.000,- Ft
Önkormányzati saját forrás: 10.977.500,- Ft
Megítélt támogatás: 98.797.500,- Ft

A támogatás intenzitása 90%

A pályázat jelenlegi állapota A közbeszerzési eljárás 2010. július 05. napján kezdődött, az eljárás befejezésére, a vállalkozási szerződés megkötésére 2010. augusztus 30. napján került sor.
Kivitelező: SchmidtGép 2002 Kft. (2336 Dunavarsány,Viola köz 2.)

A projekt 2011. július 31.-i állapota:
A "Bodony belterületi útfelújítása" projekttel párhuzamosan a "Bodony Község belterületi vízrendezése", ÉMOP-3.2.1/C-09-2009-0003 azonosítószámú projekt építési munka kivitelezése is folyamatban van. A belterületi vízrendezés érinti a Kossuth L. és Petőfi S. utcákat is, ahol az útburkolat-felújítást meg kell előznie a vízelvezető rendszer kiépítésének. Vállalkozó, Schmidt Gép 2002 Kft. 2011. május 18. napján a bontási, a közműkiváltási, a szélesítés földmű,továbbá az alépítmény építési (zúzottkő útalap) munkákat megkezdte. A bontási munka 50 %-os, a szélesítés földmű építése 90 %-os, míg az alépítmény építése 50 %-os készültségi fokot ért el. A belterületi vízrendezés projekt miatt a befejezési határidő 2011. november 30. napjára módosult. A vízelvezető rendszer építése folyamatban van, az útburkolat-felújítással érintett öblözetek 2011. augusztus 30. napjáig készülnek el, a felújítási munka aszfaltozási munkarésze, továbbá a befejező munkák ezt követően indulhatnak meg.

A projekt 2012. január 31.-i állapota:
A forgalomba helyezési eljárás 2011. november 18. napján megkezdődött. A vállalkozási szerződés szerinti befejezési határidő 2011. december 31. napja. A Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által a forgalomba helyezésről szóló határozat 2012. január 24. napján kiadásra került.

A projektzáró rendezvény megtartására 2012. február 23. napján, 11.00 órakor kerül sor.
A projekt befejezési határideje 2012. február 29. napja.

A projekthez kapcsolódó média megjelenések
A 2010 október 28-án megtartott "Bodony Község belterületi vízrendezése" és a "Bodony Község belterületi útfelújítása" projektnyitó rendezvényről a TV Eger és a HEVES MEGYEI HÍRLAP is tudósított.

Bodony Község belterületi vízrendezése

Előzmények
A pályázat benyújtása 2009. szeptember 20.napján megtörtént. A támogató döntést a NORDA Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. március 02. napján hozta meg. A támogatási szerződés aláírására 2010. augusztus 18. napján került sor.

Előzmények
Bodony területe 177.46 ha – 112.03 ha (belterület) + 65.43 ha (településre jutó külterület) – a Kata-réti, az Áldozó patakba, a Bükk patakába és a Bodony-berki folyásba történő befogadók száma alapján 10 vízgyűjtő területre tagozódik.
A csatornák nyílt burkolt rendszerben kerülnek kialakításra 25.704 fm hosszban. A belterületi részvízgyűjtő területekről ( utca tömbök ) érkező felszíni csapadékvizet elvezető árkok vízi létesítményként funkcionálnak. Ahol az utca másik oldalán is létesül árok, ott a meglévő, a felújításra kerülő és a tervezett közút vízelvezetését szolgálja minimális keresztmetszettel, és úttartozékként kezelendő.
Bodony Község belterületén cca 3.0 km út föld jellegű, cca 11.00 km szilárd burkolattal ellátott, a tervezett csatornák megközelítése biztosított. A vízrendezésnél előregyártott csatorna burkoló elemek, vagy sejtidomkő burkolat építésére kerül sor, a kapubejárókban átereszek elhelyezésétre, útkereszteződésekben TB elem lefedésére kerül sor.

A belterületi vízrendezéssel egyidőben a belterület védelme szempontjából a patakok bel-, és külterületi medreinek rendezésére 6.436 fm hosszban sor kerül.
A belterületi árok bevezetéseknél a befogadók medreit burkolattal látják el.

Költségek
Pályázat szerinti bruttó összköltség (járulékos költségekkel): 559.543.420,- Ft
Önkormányzati saját forrás: 23.169.367,- Ft
BM Önerő Alap támogatás: 34.417.322,- Ft
Megítélt támogatás: 501.956.731,- Ft

A támogatás intenzitása 89.71 %.

A pályázat jelenlegi állapota
A közbeszerzési eljárás 2010. július 05. napján kezdődött, az eljárás befejezésére, a vállalkozási szerződés megkötésére 2010. szeptember 20. napján került sor.
Kivitelező: BODONY 2010 SW-O Konzorcium,
Vezető:Swietelsky Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20.)

Megvalósulás
A munkaterület átadás-átvételi eljárás megtartására 2010. október 07. napján került sor. Az építés folyamán, egyes szakaszokon elem váltás történt, mely miatt a vízjogi létesítési engedély, továbbá a támogatási szerződés módosítására került sor.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására 2012. július 05. napján került sor.
A vízjogi üzemelési engedélyezési eljárások 2012. augusztus 15. napján kezdődtek meg.
A projektzáró rendezvényére 2013. április 19. napján került sor.
A projekt befejezési határideje 2013. április 30. napja.

A projekthez kapcsolódó média megjelenések
A 2010 október 28-án megtartott "Bodony Község belterületi vízrendezése" és a "Bodony Község belterületi útfelújítása" projektnyitó rendezvényről a TV Eger és a HEVES MEGYEI HÍRLAP is tudósított.

Letölthető dokumentumok:

Bodony község

Cím: 3243 Bodony, Liget út 2.

Polgármaster: Vince János
+36 30/962-1750

Terezze meg útvonalát a jelenlegi pozíciójából egyetlen gombnyomással a Bodony községre

Elérhetőségeink

Központi telefonszám: +36 36/544-173

Polgármesteri Hivatal email: polg.hiv@bodony.hu

Polgármester email: polgarmester@bodony.hu

Jegyző email: jegyzo@bodony.hu